Strona główna.

 Wielkanoc                               

____________________________________________________________________________________________

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia do działu Praktyk Prywatnych Beskidzkiej Izby Lekarskiej faktu zawieszenia lub zamknięcia działalności praktyki prywatnej. Ponadto na lekarzu ciąży obowiązek pozostawienia informacji dla  pacjentów, gdzie mogą otrzymac swoją dokumencję medyczną prowadzoną w ramach w/w praktyki. 

14.03.2015

 

____________________________________________________________________________________________

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

Zapraszamy na rekolekcje dla lekarzy, które odbędą się w dniach 29.03.-31.03.2015 o godz 19.00  w klasztorze Sióstr Bożej Miłości ul. Żywiecka 20 (uwaga zmiana dotyczczasowego miejsca prowadzenia  rekolekcji !)          

     14.03.2015                                              więcej informacji >>>  

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

                        

                               Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2015 roku Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie postanowiła skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją zapisów pakietu onkologicznego. Decyzja ta została podjęta po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich faktów i doniesień na temat pierwszych tygodni funkcjonowania pakietu. Jednocześnie Naczelna Rada Lekarska wystosowała do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów apel o to, aby nie zważając na wszelkie utrudnienia związane z pakietem onkologicznym, zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej, leczyli wszystkich pacjentów, niezależnie czy mogą być objęci pakietem czy nie, zgodnie z zasadami etyki lekarskiej oraz według najnowszej wiedzy medycznej. Ponieważ jest to moim zdaniem bardzo ważny apel poniżej publikujemy jego treść(zgodnie z tekstem opublikowanym na stronie NRL http://www.nil.org.pl/aktualnosci/promobox/naczelna-rada-lekarska-apeluje-do-lekarzy) .

Ponieważ chcemy dokładnie pokazać jak działają przepisy pakietu, zwracam się do Was z prośbą, aby na adres mailowy izby www.sekretariat.bil.bielsko.pl przesyłać wszelkie, dokładnie opisane przykłady absurdalnych sytuacji powstałych na skutek wejścia w życie pakietu onkologicznego.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Klaudiusz Komor

 

 

APEL NR 4/15/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 13 lutego 2015 r.

do lekarzy i lekarzy dentystów


Naczelna Rada Lekarska przypominając swoją krytyczną ocenę zarówno sposobu przygotowania, wprowadzania jak i praktyki działania tzw. pakietu onkologicznego ponownie stwierdza niedopuszczalność narzucanych przez nowe przepisy zasad selekcji chorych. Chaos, ograniczenia finansowe i naciski administracyjne wynikające z nowych przepisów doprowadziły do poważnych zaburzeń w zakresie organizacji opieki nad pacjentami. Szczególnie jaskrawo dostrzegalne są trudności, jakie napotykają pacjenci ze schorzeniami nowotworowymi, którzy z różnych powodów nie znaleźli się w tzw. pakiecie i chorzy nieonkologiczni. Placówki podejmujące się leczenia tych pacjentów ryzykują często poważne trudności finansowe.
W trudnej sytuacji stworzonej przez zarządzających systemem ochrony zdrowia pacjenci nie powinni mieć wątpliwości, że lekarze i lekarze dentyści będą im pomagali i otaczali ich opieką, nawet jeżeli utrudniają im to tworzone wbrew opiniom środowiska przepisy.

W tej sytuacji Naczelna Rada Lekarska, przypominając treść artykułu 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej mówiącego, że mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania zasady dobra chorego jako najwyższej wartości, zwraca się do wszystkich lekarzy, aby nie zważając na trudności rozregulowanego systemu ochrony zdrowia, w tym złych przepisów pakietu onkologicznego, otaczali chorych zgodną z aktualną wiedzą, etyczną opieką, jakiej potrzebują.

 16.02.2015

____________________________________________________________________________________________

 

UWAGA!!!   

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY za rok 2014 

  

Informacja dotycząca obowiązku złożenia sprawozdania
o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
MZ – 88

 

 W związku z pytaniami dotyczącymi sprawozdania o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MZ-88 przypominamy, że obowiązek złożenia tego sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez względu na formę wykonywania tej działalności. Do złożenia wymienionego sprawozdania są zatem zobowiązane indywidualne i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie (stacjonarne), indywidualne i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie wyłącznie w miejscu wezwania  jak również grupowe praktyki lekarskie.

 

     Dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania MZ-89 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych

sprawozdanie dotyczy wyłącznie specjalistów, dla których jednostka sprawozdawcza jest podstawowym (głównym) miejscem pracy.


Sprawozdanie sporządzają: podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz powiatowe, graniczne i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.
W sprawozdaniu należy wykazać specjalistów według podstawowego (głównego) miejsca pracy (zgodnie z oświadczeniem pracownika).

Jeśli dla specjalistów jednostka sprawozdawcza nie jest głównym miejscem pracy sprawozdanie również należy przesłać jako „zerowe”.  

 

                                                                           czytaj dalej>>>

formularze MZ

 

23.01.2015    aktualizacja 16.02.2015                                                                          

____________________________________________________________________________________________

 

Przypominamy o konieczności zgłoszenia faktu zawarcia umowy OC lekarza na rok 2015

 

w Rejestrze Praktyk Lekarskich Beskidzkiej Izby Lekarskiej lub dokonanie samodzielnego uaktualnienia danych w księdze rejestrowej swojej praktyki lekarskiej.

 

Jak uzyskać dostęp do wprowadzania zmian w księdze rejestrowej swojej praktyki   czytaj>>>

Jak założyć konto w systemie ePUAP  czytaj>>>

Jak uzyskać profil zaufany zastępujący podpis elektroniczny

 

Jak dokonać zmiany wpisu w księdze rejestrowej praktyki prywatnej 

 

 

 9.01.2015

____________________________________________________________________________________________

 

 

Specjalna oferta kas fiskalnych dla członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej                                           

30.11.2014                                                                         czytaj dalej  >>>                                   

_______________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Koleżanki i Koledzy!

           Kasy fiskalne komunikat 3

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) od 2015 roku dla lekarzy i lekarzy dentystów świadczących usługi w zakresie opieki medycznej poniżej zamieszczony jest

 

 artykuł zawierający  informacje dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) od 2015 roku 

                                                                                                czytaj dalej>>>

 

powyżej zamieszczony link Państwo zamieszczoną ofertę firmy Jantar zakupu kas po preferencyjnych cenach dla członków BIL,   

 

Ewidencjonowanie nieodpłatnych usług medycznych na kasie fiskalnej - pismo do Ministra Finansów  -czytaj>>>

 

załącznik

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

 16.11.2014

aktualizacja 18.01.2015

 __________________________________________________________ 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA LEKARZY NA ROK 2015

 

Na rok 2015 Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała z dotychczasowym ubezpieczycielem czyli PZU bardzo korzystne warunki finansowe ubezpieczeń.

Otrzymujecie Państwo

1. do 40% niższą opłatę za ubezpieczenie (w porównaniu z rokiem ubiegłym) co szczególnie odczują Koledzy z grupy I o najwyższym ryzyku wykonywania zawodu.

2. podwyższenie sum gwarancyjnych, a zatem można ubezpieczyć się na kwotę obowiązkową 75 000 euro na jedno i 350 000 euro  na  wszystkie zdarzenia plus dodatkowo  2.500.000 PLN (jest to kwota do której nie partycypujemy w kosztach odszkodowania)  

3. kompleksową ochronę odpowiedzialności. W cenie  każdego  wariantu ubezpieczenia pakietowego i dobrowolnego  macie  Państwo  zapewnioną   ochronę za szkody rzeczowe i osobowe  wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego praktyki zawodowej   oraz szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których korzystamy  na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu  do kwoty 50.000 zł .

 

W tym roku  wniosek jest tak przygotowany, że wybór  posiadanej praktyki  i specjalizacji poprowadzi Państwa do koniecznego dla Państwa  rodzaju ubezpieczenia. Pozostaje tylko wybór sumy gwarancyjnej i możliwość podwyższenia sum gwarancyjnych na różne zdarzenia pozamedyczne, a związane z wykonywaną działalnością. Za dodatkową składką możemy ubezpieczyć się od ryzyka zarażenia się HIV i WZW.

 

 W związku ze zmianą zakresu ubezpieczenia i sum gwarancyjnych jesteśmy zobowiązani do wypełnienia wniosku , który będzie umieszczony na stronie BIL po wejściu w znaczek MEDOCHRONA

 

Informacji wszelkich i pomocy w wypełnieniu wniosku możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu 512865136 u Pani Joanny Bathelt w godzinach pracy Izby Lekarskiej oraz 338106818 lub 660682881 lub 604260880  u pani Jolanty Kapeli.

  

Przypominamy z obowiązku ,że  lekarze chcący zawrzeć umowę ubezpieczenia z datą ochrony od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 muszą bezwzględnie wypełnić wniosek do dnia 31.12.2014 r.  Każdy kto wypełni wniosek po dacie 31 grudnia 2014 roku będzie miał ochronę od dnia następnego po dacie wypełnienia wniosku. Szczególnie ważna jest to wskazówka dla lekarzy, którzy posiadają aktualne ubezpieczenie zawarte za pośrednictwem Izby. Radykalna zmiana wariantów ubezpieczenia nie pozwala z automatu przypisać lekarza do posiadanego wariantu ubezpieczenia w 2014 roku.

 

Oferta ubezpieczenia OC na 2015 rok

 

Aby wypełnić wniosek proszę wejść na ikonę   UBEZPIECZENIA

 

PŁATNOŚĆ SKŁADKI UBEZPIECZENIA:
jednorazowo w terminie do 31.01.2015
lub 2 raty: I-sza rata do 31.01.2015 II- rata do dnia 30.06.2015
NA KONTO 03 1240 1170 1111 0000 2408 7474
Beskidzka Izba Lekarska  43-300 Bielsko-Biała  ul. Krasińskiego 28

 

 30.11.2014

_________________________________________________________________________________________

 

STARSZE AKTUALNE WIADOMOŚCI  PRZENIESIONE DO PANELU

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE lub ARCHIWUM WIADOMOŚCI